REGULAMIN

Regulamin Użytkownika Portalu Medycznego e-konsultant.com


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.e-konsultant.com i obowiązuje od dnia 1.05.2010

Dostęp do materiałów i usług w portalu
Portal medyczny www.e-konsultant.com  został przygotowany jako internetowy serwis informacyjny dla profesjonalistów medycznych - lekarzy medycyny. Materiały zamieszczone w portalu są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza.
Ochrona danych osobowych użytkowników portalu
Baza danych użytkowników portalu medycznego e-konsultant.com prowadzona jest zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pragniemy poinformować, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w tym zakresie wszystkim naszym użytkownikom. Zastrzegamy sobie jednakże prawo do wykorzystania danych kontaktowych użytkowników portalu do własnych celów marketingowych. Dzięki takim akcjom możemy Państwu zapewnić bezpłatny dostęp do wszystkich treści i usług w portalu oraz zagwarantować wysoki poziom merytoryczny materiałów o charakterze niekomercyjnym. Jednocześnie każdemu z Państwa przysługuje prawo do wyrażenia życzenia zaprzestania wykorzystania swoich danych w powyższy sposób i wola ta zostanie przez nas w pełni uszanowana po przedłożeniu stosownego wniosku. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów komercyjnych, zlecanych przez inne podmioty i udostępnianych w wybranych miejscach na łamach naszego portalu oraz wysyłanych w biuletynach elektronicznych.
Wydawca nie ponosi także odpowiedzialności za treść i jakość konsultacji medycznych oraz porad udzielanych na łamach portalu.


Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Portal internetowy e-konsultant.com udostępniany jest odpłatnie medycznym profesjonalistom – lekarzom w sieci Internet pod adresemwww.e-konsultant.com przez firmę ORMEDICA z siedzibą w Warszawie ul. Ostrobramska 101, w dalszej części zwanej Wydawcą.
 2. Niniejszy regulamin przedstawia zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z portalu e-konsultant.com.
 3. Ideą działania portalu jest umożliwianie profesjonalistom- lekarzom medycyny – dokonywanie konsultacji przypadków medycznych.
 4. Celem portalu jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.
 5. Użytkownikami portalu są osoby wymienione w pkt. 1, które dokonają prawidłowej rejestracji zgodnie z procedurą rejestracyjną użytkownika.
 6. Naczelną zasadą portalu jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wydawcą portalu jest ORMEDICA.

§2
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikiem zasobów i usług portalu może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracji dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 3. Po dokonaniu rejestracji użytkownik dokonuje wyboru sposobu korzystania z portalu poprzez opłacenie abonamentu bądź poprzez dokonanie opłaty za jednorazową konsultację.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu z użytkownikiem.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez ORMEDICA w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) użytkownikom portalu przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każdy użytkownik może tego dokonać, wysyłając swój sprzeciw listownie (listem tradycyjnym, faxem lub pocztą elektroniczną) na adres firmy Wydawcy ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.
 7. Portal zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.
 8. Osoba rejestrująca się w portalu i spełniająca poniższe wymogi rejestracyjne: pełne dane osobowe, dane miejsca pracy, specjalizacja, Numer Prawa Wykonywania Zawodu (NPWZ), przesłany formularz rejestracyjny wraz z aktualną pieczątką lekarską - otrzymuje prawo do posiadania i użytkowania jednego konta konsultacji w domenie e-konsultant.com.
 9. Rejestracja i uzyskanie dostępu do materiałów i usług w portalu są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika faktu otrzymywania wysyłanych przez redakcję portalu aktualności oraz informacji o nowościach, w tym także informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym.
 10. W przypadku braku zgody użytkownika na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji i materiałów, o których mowa w pkt. 8,  portal zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu użytkownika do informacji i usług w portalu.

§3
PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Portal zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) każdy użytkownik portalu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,  a także całkowitego usunięcia z bazy danych portalu.
 3. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa.

§4
ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych przez portal usług i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu a także zgodnie z zasadami etykiety w sieci Internet. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:
 • nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;
 • nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na funkcjonowanie portalu (na przykład: podejmowania prób odczytania haseł i danych osobowych innych użytkowników, przesyłania plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie portalu, takich jak wirusy komputerowe, itp.);
 • poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach portalu tekstów oraz innego rodzaju materiałów (graficznych, audiowizualnych, itd.), co do których użytkownik nieposiada praw autorskich;
 • nie zamieszczania reklam bez zgody redakcji portalu.
 • nie zamieszczania żadnych elementów, które służyłyby promocji innych stron, witryn lub portali Internetowych (dotyczy to np. banerów i odnośników (linków), itp.).
 • nie udostępniania haseł osobom 3-cim.

§5
PRAWA PORTALU

Portal zastrzega sobie prawo do:

 1. Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale (jeżeli jest to możliwe) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronach portalu oraz w rozsyłanych biuletynach elektronicznych.
 2. Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub działań nie ujętych w Regulaminie, lecz naruszających ideę Regulaminu, przepisy prawa i zasady współżycia społecznego.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny.
 5. Usuwania z prowadzonych na portalu kont wiadomości, które nie zostały odebrane przez użytkownika przez okres co najmniej 30 dni.
 6. Usunięcia z listy użytkowników portalu i związanego z tym zablokowania możliwości korzystania z wybranych usług portalu w przypadku, gdy konto dostępowe do portalu jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji portalu, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu, miejscach portalu.
 2. formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach portalu a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
 3. jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez użytkownika (portal nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: szybkość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez użytkownika, czas potrzebny na kopiowanie informacji z portalu, niewłaściwą konfigurację sprzętu komputerowego użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego użytkownika, itp.).
 4. konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych użytkowników portalu itp.
 5. brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie portalu, związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności portal nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które obsługują technicznie portal. (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet, itp.).
 6. konsekwencje dostępu do portalu przez osoby, którym użytkownicy umożliwili korzystanie z portalu (na przykład poprzez podanie hasła).
 7. nieścisłości w informacjach podawanych w portalu, jeżeli wynikają one z nieścisłości, nieprawdziwości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja w portalu.
 8. treść konsultacji medycznych oraz opinii udostępnianych przez użytkowników portalu.

§7
PRAWA AUTORSKIE

 1. " e-konsultant.com " jest nazwą chronioną prawem będącym własnością ORMEDICA. Używanie tej nazwy jest zabronione.
 2. Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów portalu bądź udostępnianie ich podmiotom 3-cim bez zgody pisemnej wydawcy.
 3.  Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach portalu e-konsultant.com.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od daty wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie internetowej: i wchodzą w życie w terminie 7 dni od opublikowania ich w powyższym miejscu.
  Wszelkie wątpliwości, uwagi i pytania prosimy kierować na adres: info@ e-konsultant.com.